Algemene voorwaarden

Algemeen
Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de regio Noord-Holland. Tijdens schoolvakanties, nationale feestdagen de dag na Hemelvaart vinden geen lessen plaats, tenzij het inhaallessen betreft.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij Michael von Villiez. Aanmelding voor lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Plaatsing
De lessen vinden plaats op de Diamantstraat 134 F, 1074 GG Amsterdam, op de Sijsjesstraat 21, 1021 CV Amsterdam, in de Vondelbunker of bij de leerling thuis. Voor lessen bij de leerling thuis worden reiskosten in rekening gebracht. De lessen vinden plaats op een in onderling overleg bepaalde vaste dag en tijdstip. Eenmaal als leerling geplaatst, is en blijft het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

Uitschrijving
De lesovereenkomst loopt af bij opzegging; dit dient 1 maand van tevoren schriftelijk te geschieden, via de mail of een brief. Dit houdt in dat na de opzegging nog 1 maand lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Instrument, Lesmaterialen/leermiddelen
De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Lessen en lesduur
De leerling kan kiezen uit 30 minuten, 45 minuten of 60 minuten per les. Er is keuzemogelijkheid uit een keer per week les of eens in de twee weken. De leerling heeft recht op 38 lessen per lesjaar bij een volledige inschrijving.

Afwezigheid leerling
Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt danwel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.

Afwezigheid docent
Bij afwezigheid van Michael von Villiez, word de les, in overleg, verzet of door een van Michael von Villiez aangewezen docent vervangen.

Lesgeldtarief en betaling van de lessen
Het lesgeldtarief staat vermeld op het inschrijfformulier. Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld. Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt in 12 termijnen gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Contant betalen is niet mogelijk. Aan het begin van het lesjaar is een tariefaanpassing mogelijk. BTW-wijzigingen van overheidswege bereken ik per direct door.